Tematyk

34 teksty – auto­rem jest Te­matyk.

Jes­teśmy ko­wala­mi swo­jego lo­su, lecz męczen­ni­kami włas­ne­go życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 grudnia 2016, 00:42

Sentymenty

Czy to wiek przy­nosi sen­ty­men­ty? A mo­ze to co przeżywa­my ? W moim życiu są ciągle sen­ty­men­ty przeszkadza to cza­sem, bo człowiek ma chęć usiąść i się po pros­tu rozkleic.
Wspom­nienia i przywiązanie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 grudnia 2016, 23:28

Sięgając dna uj­rzałem światło nadziei. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 kwietnia 2014, 21:28

Zas­ta­nawiam się ilu nas młodych ludzi stanęło by w ob­ro­nie swo­jego kra­ju... Ilu z nas ludzi którzy kry­tykują Pol­ską władze i sys­tem, narze­kający jak ja na naszą Pol­ską rzeczy­wis­tość. Kto stanął by po­mimo te­go w ob­ro­nie swo­jego kra­ju? Kra­ju w którym nas wycho­wano, kra­ju które­go kul­turę zna­my i roz­ma­wiamy we włas­nym języku.
Ilu z nas jest w sta­nie naz­wać się patriotami?!
Ilu bro­niło by Polskości!? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2014, 19:50

Ten sys­tem dzieli nas, dzieli rodzi­ny, od­su­wamy się od niektórych, niekiedy nie znając wca­le przyczy­ny.
Moim marze­niem było zeb­ra­nie całej rodzi­ny, w jed­nym miej­scu wszys­cy przy jed­nym wiel­kim długim sto­le i zrobić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2014, 18:02

Dla Ciebie Dziadku

Zos­tały wspom­nienia i zos­tał plik zdjęć
Ty od­szedłeś tęskni­my wiesz?
Łza na oku, prze­tar­ta powieka
Każdy na Twój powrót czeka
Ciebie nie ma od­szedłeś dziś tam, gdzie ludzki umysł nie ma swych bram
Gdzie spokój, har­mo­nia, natury [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 stycznia 2014, 14:52

Cza­sami śmierć przychodzi znienac­ka, oso­ba którą widzi­my jed­ne­go dnia następne­go może już jej nie być. Nie zas­ta­nawiamy się kiedy to nastąpi, czy to będzie dziś czy jut­ro czy da­my radę te­mu zapobiec. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 22:32

Dob­rze, że cho­ciaż raz w ro­ku pa­mięta­my o tych, o których na co dzień zapominamy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 1 listopada 2013, 20:51

Każdy z nas ma ja­kieś marze­nia. Każdy z nas ma ja­kieś marze­nie, który wy­daje się nieosiągal­ne, nie do zreali­zowa­nia. I nie chodzi tu o to, że nie ma ktoś wiary w siebie, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 października 2013, 21:52

I bądź tu nor­malny w tym nienor­malnym świecie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 października 2013, 22:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tematyk

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 grudnia 2016, 13:07wdech sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy ko­wala­mi swo­jego lo­su, [...]